GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Yelken aşmış gönlümüz sevdâya her dem bâd umar.
Derde düşmüş çâresizdir yârdan imdâd umar.

Bir gün olsun tatlı bir söz söylemez uşşâkına,
Âşık isyân eylemez ammâ birazcık yâd umar.

Her dem ağyârın güler oynar fakat âşık garîb,
Can veren âşıkların ey cân senden dâd umar.

Her bahar hasret çekersin gonca gül açsın diye,
Susma ey bîçâre bülbül goncalar feryâd umar.

Dönmez olmuş dil, kalem yazmakta âciz derdini,
Çâresiz kalmış Sefer âh pîrden irşâd umar.

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

 

26 Mart 2017, Girne