GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Ey sevgili! İnsan geçinen mârı unutma!
Âşıklara zulmeyleyen ağyârı unutma!

Şeytan ne gezer cennet-i kûyunda be cânâ,
Sürgündeki ol âşık-ı bîzârı unutma!

Aldanma cihânın şu yalan vârına aslā!
Dîvâne gönüllerdeki esrârı unutma!

Dil verme İrem Bâğı’na Şeddâd’a inanma!
Gaflet ile gönlümdeki gülzârı unutma!

Bir gün yanılıp da unutursan Seferî’yi,
Sevdân ile dün yazdığı eş‘ârı unutma!

26 Mart 2017, Girne

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün