SAÂDET

ŞAİR : (MECNÛN) İbrahim Hakkı UZUN ibrahimhakki@gmail.com

Dünyâda huzur bulmak için çırpınan insan,
Binlerle yolun yolcusu olmuş, yine nâdan!
Tek çâre, uyup Sünnet’e, Kur’ân’a sarılmak,
Dünyâda ve ukbâda saâdet, budur ancak!

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün