USANIR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Böyle ihmal ile bir gün bilesin cân usanır.
Katle ferman gecikirse nice kurbân usanır.

Neylesin çâresiz âşık bu devâsız derde,
Derde dermân olacak sandığı Lokmân usanır.

Böyle zulmetmeye kimler dayanır bilmiyorum,
Ağlayan göz usanır, dîde-i giryân usanır.

Yâkub’un gözyaşı her an çoğalır bir sel olur,
O usanmaz bilirim, Kulbe-i Ahzân usanır.

Erecek sanma sakın menzile kervan Seferî,
Varamaz menzile aslaaa ser-i kervân usanır.

27 Eylül 2016, Girne

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)
Not: Geçen sayımızda, teknik bir ârızadan dolayı, kıymetli şairimizin şiirinin son mısraında mahlâs ifadesi çıkmamıştır. Düzeltir, özür dileriz. Son beytin doğru şekli şöyledir:

Seferî boş yere uğraşma kemâlin yetmez,
Sözü âhenk ile elbet yine Yahyâ söyler.