136. SAYI TAKDİM

kapak_136_yan

Kıymetli Okuyucularımız,

Riyâzat, gıybetten ve haram bakıştan uzak bir oruç, seherleri ihyâ, mukabele, Kur’ân tilâveti, zekât, iftar ikramı, terâvih, sadaka, fıtır sadakası, infak heyecanı, komşulara iftar, teheccüd, cemaatle namaza devam, sohbetler, sıla-ı rahim, mânevî ziyaretler, kumanya dağıtmak, zikir, şükür, îtikâf, umre, tefekkür…

Bir aylık zaman diliminde, bu kadar ferdî ve içtimâî hayırlı ibâdet ve faaliyetin bir araya geldiği başka bir mevsim yok.

Böyle bir buluşmayı ve buluşturmayı gerçekleştirmeye, yaratılmışların gücü yetmez. Bu Yaratan’ın ikramı…

Bütün bu hayırlardan murâdı ise; O’nunla, O yüceler yücesiyle dostluk tesis edebilmemiz. Dostlukta mesafe katedebilmemiz. Çünkü biz yaratılanların; Yaratan’a dost olabilmek için, O’nun sevdiği, arzu ettiği ve râzı olduğu ibâdet ve faaliyetlerle, hemhâl olmamız zarurî…

O davet ediyor, o tertip ediyor, o lutfediyor bu ikram sofrasını…

YARATAN İLE YARATILANIN DOSTLUK ZAMANI

Fakat bize de bir şey kalıyor:

Gönlümüzü katarak, yani gönüllü olarak, niyetli olarak o sofraya oturmak.

İştahlı olmak, iştiyaklı olmak. Gönülsüz kalmamak. İsraf etmemek. İsteksiz kalmamak. Çünkü o sofranın sahibini gücendirmek, ayıplar ayıbı, kayıplar kayıbı…

Ramazân-ı şerîfe tevâfuk eden Haziran’ın bir hususiyeti de okulların tatil olması. Tatiller ve sıcaklarda nefsimiz bizi rehâvete çağırırken, Ramazân-ı şerîfin hayırlarla dolu sofrası bizi daha fazla gayrete davet ediyor.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; yaratılan, Yaratan’la her hâlükârda beraber olsa da tecellî farkının var olduğuna dikkat çekti.

Cenâb-ı Hak ile; azap tecellîsine dûçâr olarak beraberlik başka, mükâfat tecellîsine mazhar olarak beraberlik başka… Ramazân-ı şerif; azap kapılarını kapatıp, ecir kapılarını açarak, Cenâb-ı Hak ile dostluğa davet kapısı… Ne mutlu o kapıdan girebilenlere…

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; Peygamber Efendimiz’in Ramazân-ı şerîfi ihyâsı yanında, Fetih Sûresi’nin son âyet-i kerîmesinde serdedilen ashâb-ı kirâmın hasletlerini, «Îmân Ahlâkı»nı kaleme aldılar.

«Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri»nde ise, «Zâhir ve Bâtında İstikamet» başlığı altında; iç dünyamızdaki müsbet ve menfî değişikliklerin, takdire yansımaları ve bunları değerlendirebilme imkânımız mevzusu işlendi.

Dosyamızda, geceye de ayrı bir yer ayırdık. Çünkü Ramazân-ı şerif; gündüzü oruçla uhrevîleştirirken, geceyi başında iftar ve terâvih, sonunda da teheccüd ve sahur ile mânen şenlendiriyor. Gece, tasavvuf ve edebiyat nazarıyla tefekkür dünyamızda yoğruldu.

Yaz başlangıcı olması hasebiyle, yaz Kur’ân kurslarına ihtimam ve evlâtlarımızın Kur’ân eğitimine itina vurgusu yapıldı.

Kur’ân eğitimi için yaz mevsimi: Yetmez, ama evet…

Diğer köşelerimizde de birbirinden güzel mevzular… Komünizm’in ortasında büyümüş bir Rus öğretmenin hidâyet hikâyesi, duygulandırıyor ve mes’ûliyetlerimizi hatırlatıyor. Büyük kıraat âlimi İmam Hamza’nın rahmânî rüyası, şevklendiriyor ve imrendiriyor.

Dosyamızda karşılaşacağınız; müsbet ilimlerde de yed-i tûlâ sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, pehlivan Sultan Abdülaziz, şair İbnü’r-Rûmî, mütefekkir Ömer Ferid KAM ve hattat Mehmed Şevki Efendi; gecesi ve gündüzüyle vakti güzel değerlendirmenin canlı şahitleri…

Ve tabiî ki şiirler… Kur’ân’a, okumaya, hıfza, geceye, Ramazân’a, açlığa, riyâzâta, Dost’a ve dostluğa dair, mânâ ve hikmetle yoğrulmuş mısralar…

Not: Ramazân-ı şerif, ikram mevsimi. Siz okuyucularımızın; Ramazan vesilesiyle sevdiklerinize ikram ve hediye edebileceğiniz, güzîde bir eser neşriyatımız arasından çıktı:

Mekteb-i Âlem – Kâinat, İnsan ve Kur’ân

Îmanlara kilit vurulmaya çalışıldığı bir devirde, en büyük ihtiyaç: Bir îman anahtarı olan tefekkür. Yaratılışı, hayatı, ölümü ve ötesini tefekkür ettiren, kâinâta bakışımıza tefekkür açıları kazandıran ve Kur’ân mûcizelerini hulâsa eden güzîde bir eser… İstifade edilmesi arzusuyla…

Yüzakıyla…