İKRA’!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Oku gönlüm, yüce Hakk’ın sana ilk emri oku!..
Çekiver besmele, İnsân’a inen Kadr’i oku!..

Haydi gönlünle temâşâ için aç gözlerini,
Bütün ağyâre kör ol da aman yâri oku!..

Önce Kur’ân’ı ve Ahlâkı Muazzam Olan’ı,
Sana rehber o büyük sîreti, cân ömrü oku!..

Hira’dan Tâif’e ordan, yürü mîrâca gönül,
Çekilen bin çileden sonra doğan Bedr’i oku!..

Dolmasın gönlüne yalnızca mürekkep karası,
Kara ciltlerde bulunmaz o güzel nûru oku!..

Boş ver ısmarlama telkinleri, yok sadra şifâ;
Dal gülistanlara hem hikmeti, hem sırrı oku!..

Oku ammâ yaratan Rabbinin ismiyle oku!..
Âlemin her köşesinden görünen mührü oku!..

Fikri, âlemde dolaştır, öteler ardına bak;
Sen de her zerrede tesbîhi duyup zikri oku!..

Batırırken, ufacık bir taşı, hayret ile gör;
Nice tonlarca ağırlık taşıyan bahri oku!..

Kararan her gece, eyvah, dürülen bir defter,
Sana her gün yeni bir sayfa açan fecri oku!..

Yok kadar zerreden ihyâ edilip oldun adam,
Sonra yaşlandı tenin, terse dönen devri oku!..

Nûr-i îmân ile gör şerdeki şeytan süsünü,
Nefse şerbet gibi lezzetli gelen zehri oku!..

Emr-i vicdâna basîret ile furkān ile bak;
Nefse çirkin görünen şeydeki tam hayrı oku!..

Sana cennet gibi nîmet, Yaradan sohbetidir,
Beş zamandan ve zeminden şu akan nehri oku!..

Bugün îmanla, ibâdetle donat defterini,
Yarın ukbâda saâdetle konan ecri oku!..

Ayrılırken oku Tâlî, O’nun ashâbı gibi,
Cümle hüsrâna şifâ çâresi «Ve’l-asr»ı oku!..

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün (fa‘lün)