İNANDIK

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Cânan diyerek bir gül-i rânâya inandık,
Âşık bilerek bülbül-i şeydâya inandık.

Bir gün kavuşur yârine âşık dediler de,
Gerçek sanarak yok yere rûyâya inandık.

Geçmişte olanlar bize ders olmadı gitti,
Mâzîyi unuttuk yine ferdâya inandık.

Bir gün bile fânî demedik, derdine düştük,
Bâkî sanarak boş yere dünyâya inandık.

Hasretle bugün cevr ü cefâ çekmedeyiz hep,
Eyvah Seferî boş yere sevdâya inandık.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

6 Kasım 2015, Girne