SANADIR RAĞBETİ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

İzliyor ayları yıllar…
Sanadır hicreti yâ Rab!..
Yanıyor dert ile kullar…
Sanadır hasreti yâ Rab!..

Dilde aşk olmalı mevzu…
Vech-i Hak olmalı matlab…
Sana hasrolmalı arzu…
Coşturur rahmeti Vehhâb!..

Hasta dil buldu devâyı;
Sanadır rağbeti yâ Rab!..
Sen buyurdun bu şifâyı:
Ve ilâ Rabbike f’arğab!

Ola Tâlî Sana tâlib…
Sanadır avdeti yâ Rab!..
Bir vesîleyse Regāib…
Buldurur cenneti yâ Rab!..

vezni: feilâtün / feilâtün
(fâilâtün)

24 Mayıs 2012