MEKKE

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Ey gönül dikkat et, burası Mekke!
Beytullâh’a komşu, civara geldik,
Bu belde her yerden sevgili Hakk’a,
Arzda en mübârek diyara geldik.

Rabbimiz’in beyti tevhîde nişan,
Bahşeylemiş ona büyük şeref-şan,
Kâbe’yi bürüyüp etrafa taşan,
Heybete, şerefe, vakara geldik.

Arınmak cehdiyle günah kirinden,
Pişmanlık koruyla yanıp derinden,
Tutunup beytinin eteklerinden,
Nasuh tövbelerde ısrara geldik.

Bütün bu kâinat mülküdür Hakk’ın,
Allah elbet bize her yerde yakın,
Beyte tecellîsi başka velâkin,
Mekândan münezzeh O «vâr»a geldik.

Zâtına yöneltip gönül gözümüz,
Beytin eşiğine koyduk yüzümüz,
Elest bezmindeki kulluk sözümüz,
Kâbe gölgesinde ikrâra geldik.

Bir namaz bedeldir, yüz bin namaza,
Huşû ve huzurla dolunca âzâ,
Durarak gönülden duâ, niyaza,
Biri yüz bin eden esrâra geldik.

Habîb’e hasretten geldik buraya,
O’nun dokunduğu bir hâtıraya,
Dokunmak aşkıyla çıktık Hirâ’ya,
Cibril’le Muhammed Muhtâr’a geldik.

İkimizin Sevr’i ziyaret kastı,
Yâd etmek içindir o iki dostu,
Olup hayranlıkla muhabbet mesti,
O iki yâr için bu gāra geldik.

İşte Hudeybiye zafere meydan,
Mekke’nin fethine sağladı imkân
Şimdi olmuş gibi bey‘atü’r-rıdvan,
Bey‘at etmek üzre karara geldik.

Kayanın bağrından kaynıyor zemzem,
Hem sudur hem gıda ve ilâçtır hem,
Rahmân’dan susuzluk derdine merhem,
Bir dünya kevseri pınara geldik.

İhramla bedeni dünyadan soyup,
Tavafta Halîl’e, Habîb’e uyup,
Sa‘ydaki Hâcer’in hissini duyup,
Bütün menâsiki tekrâra geldik.