Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -4-

Harun ÖĞMÜŞ

Softa ve Mest

Dest-i çü menî ki câm u sâgar gîred
Hayfest ki ô mushaf u minber gîred
Tû zâhid-i huşkî vü menem fâsık-ı ter
Âteş neşenîdeem ki der ter gîred

Bel bağlayarak zühde sakın olma şaşı
Hor görme bu derbeder, garip ayyâşı
Sen bir kuru softasın, ben ıslak bir mest
Âteş kuru varken ne zaman yaktı yaşı?

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 303)