Seni Bekler «Yâr» Kapısı!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gel a gönül, gel âgâh ol;
Sende edep, ar kapısı!..
Elif elif Hakk’a doğrul;
Kapanmadan yer kapısı!..

Süleyman’la aç bu dili;
Arzdan Arş’a gör ahvâli!..
Ehl-i Kehf’le duy ikbâli;
Budur nefsin er kapısı!..

Yûsuf’tan al ar, hayâyı;
Yâkub yorsun bu rüyâyı!..
Sök Menât’ı, kır Uzzâ’yı;
Hayra dönsün şer kapısı!..

Gir mârifet deryâsına;
Dal Musa’nın dünyasına!..
Karış tevhid mayasına;
Gülşen olsun sır kapısı!..

Bürün bir «gül» âdâbını;
Şerh et hikmet kitabını!..
Çek gözünden nikābını;
Gör sendedir «nur» kapısı!..

Soy bir ömrü mâsivâdan;
Kurtar nefsi her hevâdan!..
Gel öteyi gör «Me’vâ»dan;
Seni bekler «yâr» kapısı!..

7 Mart 2015, Ankara