KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Vîrâne gönül mülkünü Ferhâd ile gezdik,
Hasret-zede bülbül gibi feryâd ile gezdik,
Yok senden eser goncaların boynu bükülmüş,
Birlikte geçen demleri hep yâd ile gezdik…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

İstanbul, Nisan 1987