BİR

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Bir göl kıyısından daha tenhâ, daha seyrek…
Bir kuş kanadından daha mâsum, daha ürkek…
Bir ülke var aklımda, akıldan daha saf bir…
Bir bir dokunup öylece, birdenbire, tek tek…

«Bir tatlı huzûr almaya gelmek…»; meselâ bu,
Bilmez misin, ölmek gibi bir başka belâ bu!
Dünyâ malı dünyâda kalır, bir sen ölürsün,
Bir olduğu müddetçe yeter, aşk ve arzû!

Bir baldı bu dünyâ, ona âşık arısıydım,
Gûyâ bütün elmaydı da ben bir yarısıydım.
Bir böyle dedim, kendimi aldatmayı seçtim;
Ben bir bedenin rûhuna başkaldırısıydım…

Bir rûhu bedenden çekip almak neye benzer?
Bir ipliği «iplik» yapacak iğneye benzer…
Allâh’a verip rûhunu, «rûh» etme telâşı;
Bir şey ki bu, aslında bütün her şeye benzer!

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

5 Mart 2014, Adana