ÇINAR YAPRAĞI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Çınarın pek tanıdık yaprağı var.
Bir zarîf el gibi beş parmağı var.
Çınarın yaprağı tâzeyken açık,
Bebeğin elleri tam zıt: Kapanık!

Kuruyup düştüğü mevsim tel tel,
Yumulan bir ele benzer o gazel.
Sanki bir ömrü niyâz içre geçen,
O el, ihsânını almış gökten.

Lâkin insân ise can verdiği dem,
Açılır elleri, eyler mâtem.
Şu cihandan neyi tutmuşsa yalan,
Havadır sâdece avcunda kalan!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)