ENSÂR OLALIM…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Geldik Sana hicranla yanan dillerle,
Nûr Ahmed’inin yaktığı kandillerle…
Yâ Rab! Yine kan kusturuyor Ebreheler,
Kahreyle şu kör zulmü ebâbillerle…
Yangın yeridir bağrı bugün ehl-i dilin,
Kan doldu mübârek güne kātillerle…
İçten yanıyor bir de gönül kavruluyor;
Cellâtlarının âşığı gāfillerle…
Bîçâre muhâcirlere düşman kesilen,
Cânîlere hâmî nice bencillerle…

Yâ Rab! Yine Taptukları gönder, göster;
İnsân olalım mürşid-i kâmillerle…
Ensâr olalım mağdura, hiç düşmeyelim;
Kâfir gibi gaddarlığa, câhillerle…
Sussun şu rezil ağzı yeter, İblîs’in;
Destekle, İlâhî, bizi Cibrillerle…
Mazlûmun akar gözyaşı dinmez nicedir,
Silsin onu kardeş eli, mendillerle…
Rağbetle yönelsin Sana ihsan şuuru;
Yâ Rab! Saçalım rahmeti zembillerle…
Geldik Sana hicranla yanan dillerle,
Nûr Ahmed’inin yaktığı kandillerle…

16 Mayıs 2013, Regāib Kandili

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl