EZELÎ SANAT

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Tâ ezelden bu sanat, tâ ebede…
Her şeyin ismi, özel tesmiyedir.
İnce hikmette mecâzî perde,
Her ibâdette isim tevriyedir.

Arafat vakfesi Yevmü’l-Arefe…
Mârifet yoksa meşakkat niyedir?
Hak huzûrunda duruştur vakfe,
Her vazîfeyle bu sır kâfiyedir.

Kuvvet ister ne yamandır, vakfe,
Çıkmadan önceki gün Terviye’dir…
Varabilsin diye en zor hedefe…
Develer, bol suya kansın diyedir…

Ömrü ukbâya satan bir ferde,
Bir adaktır bu hayat, telbiyedir…
Neye muhtâc ise kul, mahşerde,
Onu yüklenmesidir, takviyedir…

Sırtta ihram ki yasaklar rahatı,
Hep huzur bulman için terbiyedir.
Kurban et vârını, bul saltanatı;
Bayramın şükrü için tarziyedir.

Kazınır saç, dökülür suç ve hatâ,
Gāye ıslâh-ı nefis, tezkiyedir…
Nice ihvâna tahammüllü pota;
Bir hiç olmak, eriyip tesviyedir…

Şeytanın hakkı bu, her cemrede taş.
Rabbe isyâna cevap, tecziyedir…
Kötülüklerden uzaklaş, paklaş;
Hakk’a yaklaşmak için tavsiyedir.

Suyu nerden bulurum, hangi taraf?
Hâcer’in sa‘yi, yanık tahkiyedir.
Dönerek yükseliyor sanki tavaf;
Sanki zindandan uçup tahliyedir…

Tâ ezelden bu sanat, tâ ebede…
Her şeyin ismi, özel tesmiyedir.
İnce hikmette mecâzî perde,
Her ibâdette isim tevriyedir.

Ekim (Zilhicce 1433) 2012 – Eylül (Zilkâde 1434) 2013

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)