HİDÂYET GÜNEŞİ KUR’ÂN

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Yücelerden bize nâzil yüce dâvet Kur’ân,
Bütün insanlığa lutfuyla hidâyet Kur’an.

Nûr Dağı’ndan yayılan nur süzülür âlemde,
Nurlu ümmetteki tevhîde alâmet Kur’ân.

Âyet âyet dokumuş şanlı Rasûl duyguları,
Kutlu Peygamberimiz’den bir emânet Kur’ân.

Lâfzı, mânâsı, belâgatla ne hoş mûcizedir,
Yaratan’dan kula kıymetli hitâbet Kur’ân.

Yüce Allah’la konuşmak dileyen çok okusun,
Nice tembih bulunan faydalı sohbet Kur’ân.

Âd, Semud, Lût; ne kavimler yaşamış dünyâda,
Azgın ümmetlere bâriz, hazin ibret Kur’ân.

Senelerdir hep eşitlik arar insan düzene,
Haklının hakkının ahkâmı adâlet Kur’ân.

Bir harap ev gibi boş olma, güzel ezberle,
Çünkü hâfızlara ahrette şahâdet Kur’ân.

Nice hikmet, nice haslet, ebedî cevherde,
Güzel ahlâkına kaynak ve de ziynet Kur’ân.

Hep kalem olsa ağaçlar ve denizler hokka,
Yine yazmakla tükenmez ulu hikmet Kur’ân.

İki rehber bırakılmış bize Gül Ahmed’den,
Her delilden daha sağlam, iyi hüccet Kur’ân.

Bil ki mümtaz kişi, Kur’ân bilen öğretmendir,
Hem muallim ile öğrenciye rahmet Kur’ân.

Oku Kur’ân’ı, yanık sesle şu neslin görsün,
Oku, olsun uyanık kalbe selâmet Kur’ân.

Biricik harfine on katla mükâfat bol bol,
Kârlı tahsil ile cennetle beşâret Kur’ân.

Eğer olmazsa yürekten okuyuşlar her dem,
Fayda vermez kula binlerce tilâvet Kur’ân.

Ölüler zürriyetinden hele Kur’ân bekler,
Okuyun ruhlara Yâsîn’i, sükûnet Kur’ân.

Ey Varoğlu’m, yaşa âyetleri ömründe bütün,
Yaşayan mü’mine fazlıyla dirâyet Kur’ân.
vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

1 Ağustos 2013, Vezirköprü