MÜ’MİNİN NÛRU

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Allah’tır göklerin ve yerin nûru,
O Nur Rab’dan gelir nûru mü’minin,
Nûrunun şiddeti gizler zuhûru,
Bin hicabdan gelir nûru mü’minin.

En evvel nûrunu halk eyledi Rab,
Habîbi’ni kıldı nur saçan mehtab,
O nûru taşıdı dünyaya ashab,
O mehtabdan gelir nûru mü’minin.

Başından sonuna Kur’ân bir nurdur,
Her an önümüzde duran bir nurdur,
Işığı çağlara vuran bir nurdur,
O kitabdan gelir nûru mü’minin.

Hak sözünün nûru demiri deler,
Nur verir mü’mine nurla müjdeler,
Nûra yakınlıktır bütün secdeler,
O hitabdan gelir nûru mü’minin.

Namaz gözün nûru, nur verir zikir,
Hakkı tefekkürde, nur verir fikir,
Cami nurlu mekân, nur verir tekbir,
Her mihrabdan gelir nûru mü’minin.

Âhirette ancak mü’mine nur var,
Önünde, sağında dolaşır nurlar,
Abdest âzâları nur gibi parlar,
Her sevabdan gelir nûru mü’minin.

Mü’minin şiârı olunca hayâ,
Takvâ ile yaşar uymaz hevâya,
Nesiller korunur bozulmaz maya,
Bir cilbabdan gelir nûru müminin.

Günahlardan kalbe nokta vurulur,
Tevbe ile kalpler ondan kurtulur,
İstiğfarla defter nur doldurulur,
Et-Tevvab’dan gelir nûru mü’minin.

Nurlar zincir zincir sarktı zamana,
Mücellâ kalplerden aktı zamana,
Dostlar birer kandil yaktı zamana,
Dost ahbabdan gelir nûru mü’minin.

Mü’mini zulmetten Allah kurtarır,
Dostluğuyla onu nûra çıkarır,
Mü’minlerin sonu hep nûra varır,
El-Vehhab’dan gelir nûru mü’minin.

Kalbi âmâ olan kör olur nûra .
Kibrin zindanında batar gurûra,
Mü’min kalbi erer nurdan zuhûra,
Selîm kalbden gelir nûru mü’minin.

14 Mayıs 2013