İKTİBAS YOLUYLA KIT’A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

-Behçet NECÂTİGİL’in hâtırasına-

Sevdâlı bir pınar koşar engin denizlere,
Sevgiyle bağlanırmış uzaklar yakınlara.
Siz gizli bahçenizde açan gonca gül gibi;
Aşkı bıraktınız yine meçhul yarınlara.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün