GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Saçı Leylâlara her dem deli dîvâne gönül,
Gece-gündüz kara baykuşlara vîrâne gönül…

Yanacak çâresi yok nârına bir gonca gülün,
Niye bilmem bu kadar bir muma pervâne gönül…

Bulunurken verecek can nice sevdâlı güzel,
Köle olmuş yine bir gözleri mestâne gönül…

Dolanır sarhoş ayaklar dolanır meyle meze,
Gözü bâdem, lebi dem keyfine meyhâne gönül…

Dile düşmez o gülün kırmızı sükker dudağı,
Dolaşır meclisi elden ele peymâne gönül…

Gözü katil, kaşı hançer Seferî n’eyleyecek?
Verecek cânını nâçâr ona dostâne gönül…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün