VUR KENDİNİ MÎZÂNA

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Yâ Rab ne felâket şey imiş mahşerimiz…
Hissetmemişiz, bilmemişiz mahşeri biz!..

Dehşet dolu Sur çığlığı, kaldırdı bizi;
Bundan yine râhattı, yaman makberimiz!..

Dünyâ hani, mal-mülk hani, bağ-bahçe hani?
Çökmüş mü o mahfuz çatı, atmosferimiz?!.

Dünyâda tükenmek ve ölüm çâre idi…
Mahşerde sürükler bizi, bitmez ferimiz…

Evlât kime kaçsın, hani Ken‘an, sığınak?
Kaçmakta çocuktan; babamız, mâderimiz…

Akmakta sırât üstüne tam yol ileri,
Her yanda ateş, hem önümüz, hem gerimiz…

Bir yanda ateş korkusu, bir yanda ümit…
Cennet mi cehennem mi nihâî yerimiz?..

Mîzanda geçer akçe bugün kalb-i selîm,
Hak tartıda kaç okka ömür cevherimiz?

Soy-sop, para, mevkî… Adı yok iltimasın,
Îmân ve ibâdet; biricik mihverimiz…

Toz konmasın isterdik o fânî yüze ki,
Baştan boyanırmış akımız, esmerimiz…

Sîmâlarımız ak mı, kömürden kara mı?
Şeytan mı ya Rıdvan mı olur benzerimiz…

Kuvvet; şımaran nefsine gem vurma imiş,
Kimmiş bakalım en yiğit, en kof erimiz…

Zengin-fakirin anlamı, infakla imiş,
İflâsta bugün ah, nice milyarderimiz…

Dünyâda iken mahşere göndermişse,
En zenginimiz, en hamiyet-perverimiz…

En pis koku, mahşerde zinâkâr kokusu,
Ukbâda şehîdin kanıdır amberimiz…

Yâ Rabbi utandırma, rezîl etme bizi;
Setret, bize şâhitlik ederken derimiz…

Şeytâna hasatken sola döktüklerimiz…
Yâ Rab ne de azmış, sağa ektiklerimiz!..

Yâ Rab, solumuzdan ne olur verme onu,
Gelsin, sağımızdan, yıkanıp defterimiz…

Kim var ki yetişsin bugün imdâdımıza,
Tâ boyna kadar yükseliyorken terimiz!..

Kim var o abus günde de yüz güldürecek?
Kimdir o sırât üstüne nur rehberimiz?..

Yâ Rabbi, Sen’in affına geldik, ne olur;
Etmez mi şefâat bize Peygamberimiz?!.

«Takvâ ile, ihsân ile, irfân ile gel…
Sâlih amelin nerde?» diyor Serverimiz…

Son âna kadar, virdi O’nun ümmet iken!
Olsun salevat zikri bizim ezberimiz…

Diller ve damaklar yarılırken o şafak,
Hamd içre içirsin bize can, kevserimiz…

Vur kendini mîzâna bugünden, Tâlî,
Dönsün diye firdevse ateş çemberimiz…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feul

11-27 Mayıs 2012