10 Haziran 1826’da Hakk’a İrtihal Eden; MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ -kaddesallâhu sirrahu-

Sâmi İLHAN samilhan@hotmail.com

Hazret-i Hâlid vardı, Pîri’nin huzûruna,
Allâmeydi; Bağdat, Şam, dîvâneydi nûruna,
Lâyıktı o, en yüce, en has mertebelere,
İblis kandıramadı, kanmadı gurûruna.
Dergâha su taşırken, omzunda yara bere,
İndi gökten melekler, ona yardım uğruna!

Bağdad’a döndüğünde, bir mânâ sultânıydı,
Ayakta uğurladı Üstâdı; bu, şânıydı,
Güneşler Güneşi o, Ziyâüddîn lakabı,
Dergâhı her diyardan ârifler mekânıydı.
Aldı bir Cuma günü, Hak onu dîvânına,
Deryâ-yı Ulûmi’d-Dîn, bizi de al yanına,
İkinci Mevlânâmız! Himmet et ihvânına!

«Mübârek ruhlarına üç İhlâs bir Fâtiha…»
Âmîn…