PROF. DR. İSMAİL ÇETİŞLİ’DEN GÖZ NÛRU BİR ESER:

TANITIM

TÜRK ŞİİRİNDE HZ. PEYGAMBER…

Milletimiz; Âlemin Fahr-i Ebedîsi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e derin bir muhabbet, yüksek bir ihtiram, ulvî bir edebin timsâli.

Geride kalan «Kutlu Doğum Nisanı»nın bu sene; artan bir coşku, muhabbet ve edeple kutlanmış olması da bu hakikatin bir başka tezâhürü…

Elbette, bu fevkalâde muhabbet, şiir ve edebiyatta da tâc oldu… Bilhassa, Tanzimat’a kadar gelen coşkulu, fütuhatlarla dolu, muhteşem mâzîmizde…

Konunun büyüklüğü hâlen Türk edebiyatının tamamını kapsayan akademik bir çalışma yapılmasına imkân tanımamış. Belki böyle bir faaliyet ancak, bir heyet tarafından başarılabilir.

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ’nin doktora tezi çalışması olan «Dîvan Şiirinde Na‘tlar» adlı eseri, bu dönemle ilgili elimizdeki yegâne çalışma idi…

Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ, bu çalışmanın âdeta devamı mahiyetinde; Tanzimat’tan bugüne 150 yıllık dilimdeki (1860-2011) «Türk edebiyatında Hazret-i Peygamber» mevzuunu işlediği, AKÇAĞ YAYINLARI tarafından neşredilen, 742 sayfalık, geniş, mufassal bir çalışmayla Türk edebiyatı tarihine kalıcı bir eser kazandırdı.

Peygamber Efendimiz’e dair bu süre içinde eser vermiş birçok şair ve eser arasından, 500 şair ve 1600 eseri temel alan çalışmada, şiirler; muhtevâ, yapı, dil ve üslûp açılarından akademik, fakat Efendimiz’e dair olması hasebiyle gayet akıcı ve her kesime hitap edici bir lisan ile değerlendirilmekte.

Peygamber Efendimiz’in isim ve sıfatlarına, doğumundan, hicretine, seferlerinden vefâtına hayatının bütün safahâtına, mûcizelerinden mübârek hilyesine; salât ü selâmlardan şefâate, O’na dair her mevzuda, son 150 yılda yazılmış eserlerden seçmeler, iktibaslar, yorum ve değerlendirmeler…

2005’te yayın hayatına başlayarak, bu 150 senenin sadece son 7 senesinde eser veren Yüzakı dergimizde yayımlanan şiirler, bu çalışmada takdire şâyan bir yoğunlukta yer almakta…

Son 150 sene içerisinde Efendimiz’e dair en çok eser veren şair olarak «Hilye-i Şerîfe» ve na‘tlardan oluşan müstakil «En Güzel» adlı eserlerin sahibi Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, tespit edilmekte ve dolayısıyla eserde, Seyrî’nin şiirleri hemen her mevzuda yer almakta…

Yüzakı’mızda Efendimiz’e dair eserleri neşredilen; M. Nejat SEFERCİOĞLU, Mustafa TAHRALI, Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, Halil GÖKKAYA, Hakkı ŞENER, Recep YILDIZ, M. Faik GÜNGÖR, Memduh CUMHUR, Bekir ÇİÇEK, Hadi ÖNAL, İbrahim Hakkı UZUN, Bestami YAZGAN, Yusuf DURSUN, Servet YÜKSEL, Köksal CENGİZ, M. Ali VAR, Mahmut TOPBAŞLI, Şükran IŞIK, Abdullah GÜLCEMAL, Zahit GENÇ, Rıfat ARAZ ve Osman ALTAŞ şiirlerinden örneklerle ve bibliyografya çalışmasıyla eserde yer almakta.

Seçilen şair ve şiirlerin ayrıntılı bir bibliyografyasına da yer veren eser; kıymetli yazarın göz nûru döktüğü bir çalışma olarak göze çarpmakta…

Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ; eser vesilesiyle Tanzimat sonrasında yaşanan medeniyet krizine rağmen, Peygamber Efendimiz’e dair edebiyatın, varlığını sürdürdüğünü ifade etmekte.

Muhteşem mâzîmizde olduğu gibi, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; ihtişamlı yarınlarımızda da, edebiyatımızın varlık sebebi ve gayesi olacaktır.

Değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ’yi tebrik ediyor; bu çalışmanın, Efendimiz’e edep, hürmet ve muhabbet noktasında insanımız için bir rehber olmasını diliyoruz.

YÜZAKI DERGİSİ