GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bîçâre akıl gerçeğe ermek hevesinde…
Dîvâne gönül, gülleri dermek hevesinde…

Dünyâya küsüp aşk ile Mecnûn’a bakın siz,
Tek cânını Leylâ’sına vermek hevesinde…

Âşıklarının sînesi güllerle bezenmiş,
Hâlâ o keman kaşları germek hevesinde…

Gündüz-gece zâr eyleyerek yaş döken âşık,
Cânâna bütün vârını sermek hevesinde…

El zevk ile mesttir Seferî hep sefer eyler,
Efkârını hicranla gidermek hevesinde…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün