İNKÂRCILARIN DEĞİŞMEZ KANUNU: İFTİRA!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Fransız’a belâ, Ermeni aşkı…
Bozuluyor, bünyesinin âhengi…
Kanunla yasakmış savunma hakkı;
«İdrâk-i Frenk’te tuhaf frengi…» 1433

ادراك فرنكده تحف فرنكى