RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

-Nâilî’yi tazmin-

Yâ Rab Sen’in ilhâmını kāil olalım,
Zikrin ile her lutfuna mâil olalım,
«Gökten ne yağar ki yer kabûl eylemeye?!.»
Aşkın gibi bir rahmete nâil olalım…