ARINMIŞ CAN GÖTÜR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

“Melekler onların canını temizlenmiş olarak alırken;
«Selâm size; yaptıklarınıza karşılık haydi girin cennete!..» derler.” (en-Nahl, 32)

Hakk’a lâyık bir şeyin yok, bâri gel,
Tertemiz ol, tam arınmış can götür!
Tâ sekiz cennette cânından güzel,
«Es-selâm» imzâlı bir îman götür!

Ey gönül, mahşerde pek çoktur çile,
Bin günahtan kirlenen ruh, gāile,
Gel diyor Hak; tam selîm bir kalb ile,
Gönlü pâk et, nurlu bir vicdan götür!

Kor karanlık boğmasın bir yay gibi,
Hakk’a râm ol, ağlayan bir nay gibi,
Kanma mor dünyâya, sıyrıl ay gibi,
Alnı ak, gün yüzlü bir insan götür!

Öyle bülbül ol ki, gül bostânına,
Sol omuz, ersin şu an gufrânına,
Tâ ki sağ omzunda Hak mîzânına,
Saf ve berrak, şanlı bir dîvan götür!

Burda herkes türlü anlar sahnede,
Hükm-i Mevlâ, fâş olur son karnede,
Lâf değil, öyleyse Seyrî, sînede,
Aşka dâir başka bir destan götür!

24 Ramazan 1432 / 24 Ağustos 2011 Medîne-i Münevvere

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün