TASAVVUF

Bekir ÇİÇEK

İsim sûftan gelir anlam safâdan,
Arınmaya dair mânâya denir…
Mukaddes mirastır ol Mustafâ’dan,
Tasavvuf büyük bir dâvâya denir…

Kimi der; tasavvuf tamamen edep,
Îmanda kemâle ermeye sebep,
İlâhî ahlâkla olup müeddep,
Ahlâkı yeniden inşâya denir…

Derler ki; tasavvuf mânevi cenktir,
Hak yolunda büyük cihâda denktir,
Sıdkın ispatında zorlu mihenktir,
Nefsi, cenk getirir hizâya denir…

Kalpler sükûneti zikirle bulur,
Tam bir tezkiyeyle nefis kurtulur,
İnsan tasavvufla kâmil kul olur,
Erişir ahdine vefâya denir…

Tasavvuf sevgiye erme sanatı,
En güzel ahlâkı derme sanatı,
Allah ile dostluk kurma sanatı,
Kulluğu ustaca îfâya denir…

Tasavvuf aşk ile birleşen îman,
Zikirle erilen kalbî itmi’nan,
Sohbet, murâkabe, tefekkür, irfan;
Mârifetle dolu deryâya denir…

Tasavvuf Rasûl’e uyma gayreti,
Hâlini bürünüp giyme gayreti,
Kur’ân’ı kalp ile duyma gayreti,
Habibden akseden sevdâya denir…

Diğer adı zühddür diğeri ihsan,
Görür gibi kulluk eder de insan,
Huşûa dalarak geçer sivâdan;
Muhabbeti artar Mevlâ’ya denir…

Amelin kıymeti niyete göre,
Hâlis niyet muhtaç selîm kalplere,
Kalpler tasavvufla safâya ere,
Uymaya saptıran hevâya denir…

Hakk’a teslîmiyet ve hâle rızâ,
Aleyhte tahakkuk etse de kazâ,
Tâlih tam tersine dönse farazâ,
Aslā meyletmemek şekvâya denir…

İstikamet yolda birinci esas,
Geçimde helâllik, amelde ihlâs,
Bu yoldan ermiştir bil-cümle havas,
Tasavvuf kısaca takvâya denir…