YÂ MELİK! Y

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Muktedir sultânısın âlemlerin, yoktur şerik,
Eyliyor her şey itâat, titriyor karşında halk…
Lutf u ihsânın tükenmez bir hazînen üstelik,
İstiyorsun kullarından Hakk’a şâyan bendelik…
Kulların âcizdir, ister af ve tevfîk ey Melik!

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

YÂ KAHHÂR! Y

Kahredersin kahra lâyık kulları,
Al zulümden intikam, şâd et bizi!..
Haksızın encâmı hep, berbâd olur,
Hep adâlet üzre âbâd et bizi!..
Ayrılırsak hak yolundan sen çevir,
Rabbimiz, kahrından âzâd et bizi!..

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

YÂ VEHHÂB! Y

Verirsin âcize, yoktur cömertliğinde hudut;
Ey açtığım eli hiç boş çevirmeyen yüce Rab,
Hayat, vücut ve hidâyet… Sen’in hediyyendir.
Hibendir insana her şey bilâ bedel ve hesâb…
Alan da Sen’sin İlâhî, veren de Sen’sin ama;
Bağışla bizlere lutfunla, alma ey Vehhâb!

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)

YÂ REZZÂK! Y

Rızık Sen’den, Sen’in uhdende yâ Rab!
Ekip biçmek, çalışmak ancak esbab…
Ziyân olmaz Sen’in mülkünde bir aç,
Zeval bulmaz, trilyonlarca muhtaç…
Akıl, iz’an, şükür, îman da rızkın…
Katından ver de, rızkım olsun, aşkın…

Vezni: mefâîlün / mefâîlün / feûlün

YÂ NÛR! Y

Ne gözde görmeye fer var, ne yerde gökte ışık…
Ufuk ufuk bütün âlem Sen’inle aydınlık…
Rızânı vermesen ey Nûr, kapkaranlıktık…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)