MEVLÂ NELER EYLER!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

-Alvarlı Efe’den ilham ile-

Hiç gam yeme, rahmet gazabın üstüne geçti;
Sabreyle gönül, kudret-i Mevlâ neler eyler,
Secdeyle yakınlaş diye Rabbin seni seçti,
Gel eyle niyaz; rahmet-i Mevlâ neler eyler!..

Dünyâda zehir şîşesi revnaklıdır ey dost!
Kalp nefse muhâlif ise bil haklıdır ey dost!
Hoşlanmadığın şeyde hayır saklıdır ey dost,
Gamlanma da bak; hikmet-i Mevlâ neler eyler!..

Ukbâyı esas ömrü bilen olmasın üzgün,
Dünyâdaki bin asra bedel ordaki bir gün,
Zannetme gönül, mazluma hiç gülmeyecek gün,
Dinsin şu duman, nusret-i Mevlâ neler eyler!..

Hak en yücedir, haklıya devlet verir Allah,
Güçsüzlere bir mûcize kudret verir Allah,
Aldanma gönül, zâlime mühlet verir Allah,
Dolsun o mehil; izzet-i Mevlâ neler eyler!..

Bir türlü düzelmez diye takdîre darılma,
Islahtan ümit kesme, cihattan hele yılma,
Tâlî, düzelir zorlu yokuş ye’se kapılma,
Takvâ ile gör haşyet-i Mevlâ neler eyler!..

Aslā oyun olsun diye halk etmedi -hâşâ-
Sır harcını, hikmetle karıp eyledi inşâ…
Seyreyle gönül, ibret alıp eyle temâşâ,
Her zerrede gör Hazret-i Mevlâ neler eyler!..

16 Mayıs 2007 Pendik – 25 Aralık 2010 Toygar Hamza

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün