RUBÂÎ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Mevlâ’ya yakın olmayı istersen eğer;
Gönlündeki dünyâyı unut gerçeğe er…
Kesretten uzak dur da şu isyânı unut;
Pâk eylediğin gönlünü cânânına ver…

Vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Eylül 1986, İstanbul