ÖMRÜN GAYESİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Ömür denen hikâyenin bütün hedef ve gāyesi:
Güzel güzel fiillerin geniş zaman hikâyesi…

Vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün