BESTENİGÂR KÂR-I NÂTIK

MÜRİD (Mustafa TAHRALI) mustafatahrali@hotmail.com

-Sayın Sâlih Suphi SONER’e-

Bir âh ile yâd eyle gönül BESTENİGÂR’ı,
Yâr eyleyiver yâr dile nâdîde nigârı…
Dil âhını efgānını tâ EVC’e çıkardı,
Eyler mi ki hiç bir deli dîvâne bu kârı…
*
Perdeden sîneye bir renk ile âhenk açılıp,
Seyr-i HÜZZÂM ile şeydâları bîçâre düşer.
KARCIGAR seyrini bir şevk ile tutsa sazımız,
Nağmelerden dil-i bîçâreye bir çâre düşer…
*
MÜSTEÂR etse gönül devrinde aşkın rengini,
Perde perde aşk olur meftûn-ı dilber serteser,
Bir SEGÂH âh eylese derdin kılar dil âşikâr,
Neylesin bitmez imiş aşk içre ah seyr ü sefer…
*
Yanar gider nice UŞŞAK bu yolda nâra düşüp,
Ne gam, gönül gözü görmüşse bir cihan güzeli,
Denir mi câna MUHAYYER şu seyr içinde acep,
Tutunca kevn ü mekânı cihân-ı can güzeli…
*
Yanar dil âteş-i aşkıyle hep âh u figān eyler,
HÜSEYNÎ seyri âvâz-ı cihân içre demâdemdir,
BAYÂTÎ söylesin tanbûr ile neyler bugün bir dem,
Gönül leb-teşne-i aşk olsa elbet yâre hemdemdir…
*
Devr-i DİLKEŞHÂVERÂN eyler gönül ufkunda yâr,
Bir sadâdır âsumân-ı cân içinde yâdigâr,
Tâ ezelden seslenirmiş dem bu demdir dem bu dem,
Bir SABÂ seyrinde kılmış derd-i aşkın âşikâr…
*
Dil ISFAHAN’dan söylesin esrâr-ı aşk yârân ile,
Elde kudüm devrân edip bir yâr ile cânân ile,
Bir hoş NEVÂ dilden dile, telden tele, düşmüş gider,
Söyler gönül şükrân ile yârdan gelen ihsân ile…
*
Gönlünde HİCAZ nağmesi hem sînesi pürhûn,
Üftâdesi aşkın gezer âvâre cihânı,
Âh eyleyip âh şöyle DÜGÂH seyrini tutsa,
Hemdem düşüp eflâke yanar rûh-ı revânı…
***
Söyletir aşk ehlini tanbûr ile ney âh ile âh,
Âteş-i aşk sûz-i firâk sînede efzûn olalı…

Kıbrıs’ın ufkunda açar gülleri bin renk ile âh,
Bülbül-i dil durmaz öter âh diye Mecnûn olalı…

Âh ile bin nağme düşer gönlüne telden tele âh,
Suphi-i can «Bestenigâr Kâr» ile meftûn olalı…

Dinle Mürîd aşk ile yâr seyrini dillerde bugün,
Bitmedi âh, hançer-i dildâr ile dil hûn olalı…

25 Ocak – 7 Şubat 2010
İstanbul – Cezâyir1. ve 8. kıt‘aların vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün
2. kıt‘anın vezni: fâilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
3. ve 6. kıt‘aların vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün
4. kıt‘anın vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
5. kıt‘anın vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün
7. kıt‘anın vezni: müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün
Son bölümün vezni: müfteilün / müfteilün / müfteilün / müfteilün