AKAGÜNDÜZ KUTBAY’IN RÛHUNA GAZEL

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Dağıtır bâd-ı sabâ serde hevâ perdesini…
Çektirir hükm-i ecel derde devâ perdesini…

Ne tecellî bu ilâhî Aka’nın son nefesi,
Kıldı nâyında karar seçdi nevâ perdesini…

«Bişnev ez ney» ebedî dâvet-i Mevlânâ’dır;
Dinleyenden giderir nakş-ı sivâ perdesini…

Cümle neyzenlerin ervâhı gelip saf olarak,
Açtılar seng-i musallâda güvâ perdesini…

Hüzn-i Cumhûr’u ilâhî nice târîf edeyim;
Etti feryâdı karar tîz nevâ perdesini…