KAYIP DÜŞTÜ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Sokak ve çarşıda çıplak göbek de tarz oldu,
Ricâl için yere bakmak temelli farz oldu!
Edep-hayâ kemerinden rahat bulunca nefis,
Kayıp düşen yere nâmus, şeref ve ırz oldu!

7 Temmuz 2006

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)