KUR’ÂN’I TÂZÎM

Harun ÖĞMÜŞ

Geçti yüzyıllar, beşer tilmîz-i Kur’an’dır henüz!
Kaynağından fışkıran hep ilm ü irfandır henüz!*

Doldurur kadrince herkes kurnasından, dâimâ,
Nûr akan âb-ı hayattır, menba-ı candır henüz!

Hem hidâyet rehberi, hem gönle hâkim sözleri,
Tâ nüzûlünden beri her derde dermandır henüz!

Boylamış çoktan beşer îcâdı ölçekler çöpü,
Hakk’ı bâtıldan seçen tek doğru mîzandır henüz!

Halk-ı âlem acze düşmüş söylemekten mislini,
Ehl-i hikmet lâl, şâirler perîşandır henüz!

Nerdedir İbnü’l-Mukaffâlar, Mearrîler, hani?
Onların encâmı hak dâvâya burhandır henüz!

Varsa cür’etkâr olanlar durmasın, gelsin beri!
İşte dâvâ aynı, meydan aynı meydandır henüz!

Öyle bir tanzîri nâ-kābil muazzam şâheser…
Hak bilir tüm ilm ü fen erbâbı hayrandır henüz!

Bunca demdir uğraşırlar keşf için esrârını,
Açtılar kaç perde, kaç bin perde pinhandır henüz!

Ey gönül şi‘rinle vasf etmen ne mümkündür O’nu,
Geçmemiştir kimseler, sonsuz bir ummandır henüz!

* Henüz kelimesi, «hâlâ» mânâsında kullanılmıştır.

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün