BELH’İN GÜVERCİNLERİ

Hazret-i Mevlânâ’nın hayatını içtimâî ve siyasî şartlar etrafında özetleyen veciz bir çalışma… Yard. Doç. Dr. Emin IŞIK’ın, Belh’in Güvercinleri adlı kitabı, “nurdan çiçekler açan Mesnevî bahçesinden derlenmiş bir demet…” Eserde Mevlânâ kadar, babası Sultânu’l-Ulemâ, ilk mürşidi Seyyid Burhâneddin, Mevlânâ’yı Mevlânâ hâline getiren kıvılcım Şems-i Tebrîzî, Şems hasretini dindiren Kuyumcu Selâhaddîn ve Mesnevî’yi borçlu olduğumuz Hüsâmeddin Çelebi de özlü bir şekilde tasvir ediliyor. Mevlânâ’nın eserlerinden iktibaslar arasında müellif tarafından nazmen tercümeler eseri daha bir orijinal kılıyor. 170 sayfalık bu eser, Mevlânâ Hazretleri’nin eserlerine ve mesajına bir anahtar.

Ötüken Neşriyat www.otuken.com.tr