-Nâbî’ye farklı bir nazîre- HUZURUNDA EDEPLİ OL!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ezelde Nûr-i Muhammed denen ziyâdır bu!
Edepli ol; yüce dergâhta «Ve’d-Duhâ»dır bu!..

Güneş de nûruna pervâne, ay da pervâne,
Edepli ol; yüce Allâh’a mehlikādır bu!..

Edepli ol -gece gündüz- melek tavâf ediyor;
Felek tavâf ediyor, öyle mâverâdır bu!..

Nebîlerin gülüdür Rabbimin nazargâhı,
Edepli ol yüreğim, Hakk’a ilticâdır bu!..

Hayat bulur yedi gök, ravzasında secde ile,
Edepli ol, canı her câna canfezâdır bu!..

Ezel-ebed yaratılmış bu gonca hürmetine,
Edepli ol, adı Mahmûd u Mustafâ’dır bu!..

Bütün sevenlere erkân gerek civârında,
Edepli ol ki, ne yaptınsa âşinâdır bu!..

Günâhı terk ile bin bir edep gözetmeliyiz,
Edepli suçluya zîrâ duâ duâdır bu!..

Uyan! Huzûra girilmez getirmeden salevât,
Bu türlü gaflete -eyvah ki- elvedâdır bu!..

Giyilmemişse edep tâcı; «Gel!» demez bir kez,
Edepli ol, bize her derde bin devâdır bu!…

Bu aşk imâmı için mescidindedir cennet,
Şu yerde her gece mîrâca irtifâdır bu!..

Edepli ol, ölü zannetme sen de duy sesini,
Gören görür; yine mihrapta rehnümâdır bu!..

Büyük huzûruna Seyrî, edeple gir, yüz sür,
Başın eşikte selâm eyle, merhabâdır bu!..

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün