KALMASIN!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Îmânı kalbe sindir aman lâfta kalmasın!..
Kur’ân’ı gönle indir aman rafta kalmasın!..

Mânâya tâlip olmalı, âlâyı isteyen;
Gözler yalan ışıltıda, cafcafta kalmasın!..

Gerçekleşince gerçeğe dönmekte iddian,
Efsâne kuş hümâ gibi tâ Kaf’ta kalmasın!..

Kardeşlerinle sımsıkı birlik içinde ol,
Şeytânı kov yanından aman safta kalmasın!..

Aslā rehin bırakma bu dünyânı şeytana;
Elmas yarınların kara sarrafta kalmasın!..

Yazmakta çifte kâtibimiz tek dilekçeyi,
Ukbâda boynumuzda ateş yafta kalmasın!..

Sönsün nefis cehennemi, bîçâre kalbimin
Cennet ümîdi sönmesin, ârafta kalmasın!..

Cânâna âit olmalı Tâlî, bütün vatan,
Kalp ülkesinde düşmana tek pafta kalmasın!..

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün