ISFAHAN KÂR-I NÂTIK

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Serv-i kadd ü kāmetinle ey güzel eyle kıyam,
ISFAHAN’dan seyr açıldı gün senin devran senin…
Pâyine düşmüş BEYÂTÎ gûş edip âşıkların,
Can senin cânım efendim, yâr senin yâran senin…
*
Bir HİSAR seyr ile vîran dili mâmûr ediver,
Şöyle tanbûr ile âşıkları mesrûr ediver,
SÛZİDİL’den nasıl âzâde olur sîneleri,
Şeb-i hicranda gel ey yâr, dili pür-nûr ediver…
*
ŞEDDİSABÂ* seyreder gönlümüz ufkunda bak,
Bir Cinuçen seslenir ud ile gözden ırak,
Buldu gönül derdi HÜZZÂM ile bir âşinâ,
Sînede hiç dinmeyen bir sızıdır iftirak…
*
MÜSTEÂR eyledin âlemde adın lîk ey mâh,
Âşikâr seyrin edersin yine her sînede âh!
Bir yürek yangını aşkın koru düşmüş ki dile,
Sûziş-i derd-i derûnun neye söyler ÇARGÂH…
*
Cezbetti güzel, tavr-ı kemânıyle gönüller,
Seyretti dil âheng-i HİCÂZ içre cihânı…
Tiz perdeden açmıştı fasıl seyrini dilber,
Bir renk ile UZZÂL’e geçip tuttu meyânı…
*
Gönül bu seyr ile ŞEHNÂZ’a düştü neyleyelim?
Girer mi hîç ele santûr ile o mürg-i hümâ?
Kadem kadem çekilip dâm-ı derd-i aşka düşer,
Verir bugün dile GÜLBÛSE*lerle zevk u safâ…
*
BESTENİGÂR yâdına düşmüş okur efsâne-i aşk,
Sînesi çâk çâk gezer âlemleri dîvâne-i aşk,
Seyr-i FERAHNÂK ile pür-şevk dolaşır perdeleri,
Yansa ne gam şem’ine yârin per-i pervâne-i aşk…
*
Kānûn imiş, feryâdı hep tâ EVC’e çıkmak âşığın,
Hükmü geçer dilden dile üftâdeden üftâdeye,
Âhir sunar GERDÂNİYE leb-teşneye bir bâde ki,
Vermiş değil çarh-ı felek bir âkıl ü dîvâneye…
Üftâden ey güzel şu cihân içre neylesin?
Gönlünde çırpınınca HÜSEYNÎ, kemençeler…
Aşk ehli âşikâr ki MUHAYYER değil imiş,
Âvâzeler ciğer yakar ah sîne pâreler…
***
Verdi karâr ISFAHAN «Kâr»ına âhir Bora
İlden ile devredip cezbe-i elhân ile…
Düştü Mürid gûşuna nağme-i bezm-i ezel
Dinle, gönül seyrini, cân ile cânân ile…

Ocak-Haziran 2001 / 16-23 Mayıs 2002* Şeddisabâ ve Gülbûse merhum Cinuçen TANRIKORUR’un terkip ettiği makamlardandır.

1. kıt‘anın vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün
2. ve 4. kıt‘aların vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)
3. ve 10. kıt‘aların vezni: müfteilün / fâilün / müfteilün / fâilün
5. kıt‘anın vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün
6. kıt‘anın vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
7. kıt‘anın vezni: müfteilün / müfteilün / müfteilün / müfteilün
8. kıt‘anın vezni: müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün / müstef’ilün
9. kıt’anın vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün