ŞUARÂ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Hudâ kelâmına herkes, bütün beşer fukarâ,
Edâyı, zevki ve ilhâmı Hak kitapta ara…
Kelâm-ı Bâri’ye ibretle kıl nazar, Tâlî;
Edeple Nûr ile Furkān’ı izliyor Şuarâ!..

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün