NA‘T

NÂBÎ

Sakın terk-i edepten kûy-i Mahbûb-i Hudâ’dır bu!..
Nazargâh-ı ilâhîdir, makâm-ı Mustafâ’dır bu!..

Felekte mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîne-çâkidir,
Bunun kandili Cevzâ matla-i nûr-i ziyâdır bu!..

Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîlette,
Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu!..

Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil,
Amâdan açtı mevcûdat dü çeşmin, tûtiyâdır bu!..

Mürâât-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha,
Metâf-ı kudsiyândır, bûsegâh-ı enbiyâdır bu!..