SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

MÜNÂCAAT

Cânâ erelim gerçeğe esrârını lutf et…
Hasret çeken uşşâkına dîdârını lutf et…

Görmez gözümüz baksa da her zerrede aksin,
Kaldır şu kalın perdeyi envârını lutf et…

Leylâları Mecnunları sahrâlara sal sen,
Mansûrunu bekletme sakın dârını lutf et…

İbrâhim-i cân yanmada Nemrûd ateşiyle,
Dil-dâdene cennet gibi gül-zârını lutf et…

Dîvâne gönül Yûsuf-ı hüsnün hevesiyle,
Can nakdini vermiş ona sen kârını lutf et…

Nefs ejderi kasdeyledi tüm canlara eyvâh,
Cânâ yed-i Mûsâ’da olan mârını lutf et…

Câm-ı Cem’i reddeyleyen uşşâkı unutma,
Cennetteki Kevser dolu sâgârını lutf et…

Âyîne-i dil kesret-i âlemle karardı,
Çok görme Senâî’ne de Lâyhâr’ını lutf et…

Âvâre gönül sâim-i hicrân nice demdir
Reddetme yazıktır ona iftârını lutf et…

Vîrâne beden saklayamaz genc-i nihânı
Dil yağmalayan gamze-i tarârını lutf et…

Dil derdine bir çâre bulunmaz bu cihanda
Sevdâ-zede bîmârına tîmârını lutf et…

Asl? çekemez bunca günâh ruhlara yüktür,
Affeyle günâhım ruh-ı Gaffârını lutf et…

Çok çekti gönül yâr ile ağyâr siteminden,
Firdevs’e kabûl et gül-i bî-hârını lutf et…

Biz leblerinin tâlibiyiz rûz-ı ezelden,
Sen isteyene dirhem ü dînârını lutf et…

Sarmış da gönül mülkünü leşker-i İblîs,
Can askeri şaşkın ona serdârını lutf et…

Açlık çerisinden yine bîzâr u perîşân,
Serdâr-ı Süleymân’a topal mûrunu lutf et…

Münkirlerin inkârına tâkat getirilmez,
Ashâb-ı dil ü cân uyusun gârını lutf et…

Bîçâre gönül yollara düşmüş seferîdir,
Menzilleri aşsın diye reftârını lutf et…