RUBÂÎ

Memduh CUMHUR

Sarf eyledik ömrü aşka, zor bilmeceye,
Her ânı çevirdik uykusuz bir geceye…
Âlemde yegâne mülkümüz, sözdür ama,
Aşkın yüce sırrı sığmıyor bir heceye…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün