RAMAZAN GAZELİ

Memduh CUMHUR

Aşkım beyâna gelmez bir kıyl ü kâl içinde…
Lâyık mesel bulunmaz sonsuz misâl içinde…

Cânân arar durur can âlemde tâ ezelden,
Ten fark eder mi cânı farzımuhâl, içinde?

Kesrette vahdet ehli fânî cihânı neyler?
Bir gölgedir bu dünyâ, bin bir hayâl içinde…

Farkında tenle sâim, cem‘inde canla kāim,
Aşk ehli hep celâli görmüş cemâl içinde…

Farkıyla cemde dâim, cem’iyyetinde Cumhûr,
Cânan yolunda hayran, bir başka hâl içinde…

Vezni: mef’ûlü/fâilâtün – mef’ûlü/ fâilâtün