Kıt’a

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Vasl-ı cânânına müştak nice şeydâ bilirim,
Dem-i hicrinde de hemdem dile Leylâ bilirim,
Derd-i aşk sîneye dert olsa, harâp etse dili;
İki dünyâ değecek ân-ı temâşâ bilirim!..

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)