Gazel -Riyâzî’yi Tazmîn-

Memduh CUMHUR

Görünen her şeyi tevhîde işâret bilirim
Hüsn’ü mutlakta bulan Aşk’a izâfet bilirim.

Bir avuç toprağa minnet edilen âlemde;
Gönlü toprakta ilâhî bir emânet bilirim.

Toprağın bağrına gizler gönül, âzâdeliği,
Başka sevdâ dilemem, gayrı esâret bilirim.

«Âşığın gönlün alan hâleti ta’bîr edemem»
Tâ ezelden beridir hasrete dâvet bilirim.

Âşığın alnına Cumhur yazılan her yazıyı;
Her nefes aşka yönelmekten ibâret bilirim.

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)