«Yüzakı Üzerine»

Yüzakı, Türk edebiyatına verdiği coşkulu sesin yankılarını almaya devam ediyor.

Türk Dil Kurumunun 1951’den beri neşrettiği hakem¬li bir dergi olan Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisinin 665’inci sayısında (Mayıs 2007, c: XCIII, s: 463-470) «Yüzakı Üzerine» başlıklı bir tanıtım yazısı yer aldı. Uzman Mesut ÇETİNTAŞ imzalı yazıda, dergimi¬zin Mart 2007 tarihli 25’inci sayısı, özellikle şiirleri açı¬sından takdire şayan bir vukufiyetle anlatıldı.

Bu değerli yazıda, Yüzakı Dergisinin yüklendiği vazife, özetle: “İnsanlık boş bir lâf kalabalığı çölündeyken aynı zamanda her şey hakkında, her yere yayılan ve nite¬liği bütünüyle bozulmuş bir aşırı bilgi akışının etkisi altın¬dayken, unutulmaya çalışılan değerleri yeniden ele alma, tarihî ve kültürel geçmişimizi ve şiir birikimimizi diriltme, toplum hâfızasını canlandırma ve güçlendirme” şeklinde dile getiriliyor. Ardından;

Sayfalarımızı zenginleştiren hemen bütün şiirler hakkında bilgilendirmeler yer alıyor. Seyrî mahlâslı M. Ali EŞMELİ’nin «Çanakkale’deki Kaleler» şiirinin an¬latımında deniliyor ki: “Bu kaleleri Seyrî, şiirinde ardı ardına vurucu bir şekilde toplum hâfızasını yenilemek uğrunda sıralamaktadır.”

Mahmut TOPBAŞLI’nın (Günbeyli) «Yükselir» adlı şiirinden bahsedilirken; “Şiirin son dörtlüğünde sev¬gilinin gülüşünün gönlü yönlendirmesi ve «Hû» adının yüreklerde yankılanması, gönlü cennet kokularına ulaştı¬racak çiçeklerle bezeli bir bağın oluşması olanca çarpıcılı¬ğıyla sergilenmiştir.” ifadeleri yer alıyor.

Recep YILDIZ’ın (Edîbî) «Ses» adlı şiirinde “ne¬siller arası kültürümüzün devamlılığının vurgulandığı”, Mustafa TAHRALI’nın (Mürid) «Babamın Rûhuna» baş¬lıklı şiirinde “baba imgesinin altında insanoğlunun «Kalû belâ»da söz verip bu dünyada çıktığı yolculuğun anlatıl¬dığı”, M. Nejat SEFERCİOĞLU’nun (Seferî) «Ay Yıldız Düşmez Yere» şiirinde “Dede Korkut destanlarından bir soluk taşırcasına günümüze seslendiği”ne temas ediliyor.

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI’nın (Tâlî) «Mevlid-na’t» geleneğini; Şükran IŞIK’ın (Leylî) gül mazmununu Hazret-i Peygamber için kullanma geleneğini sürdür¬dükleri ifade ediliyor. Ayrıca aruz ve hece vezinlerinin başarıyla uygulandığına yeri geldikçe değinilmesi de, Yüzakı’nın, yürüdüğü yoldaki kararlı ve başarılı adım¬larını göstermesi bakımından oldukça önemli.

Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisinin bu anlamlı alâkasına ve bizleri Türk şiiri ve edebiyatına hizmette daha çok gayrete teşvik etmesine, şairlerimiz ve yazarla¬rımızla birlikte minnetle teşekkür ediyoruz.