Kıt’a

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Sorsam a gönül derdine dermân erişir mi?
Firkat-zedesin vuslata fermân erişir mi?
Bin âh ile yanmış görünen sînene bir gün
Hünkâr dediğin, yâr dediğin cân erişir mi?

 

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün