Yetişir

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Nice bin cilveni gördüm senin, ammâ güzelim
Yetişir bendene, bir cilve-i hicran yetişir
Duymadın âhımı cânım, gül-i rânâ, güzelim
Dil-i pervâneye bir âteş-i sûzan yetişir
1989
Vezni: feilâtün feilâtün feilâtün feilün
(fâilâtün)